Všeobecné obchodní podmínky - Fundchaser

Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Fundchaser USA Inc., se sídlem 2708 N Ashland Ave, Chicago,  IL 60614, (dále jen „Fundchaser“). Společnost Fundchaser je na území evropské unie zastoupena svým zástupcem společností Fundchaser CZE s.r.o., se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 044 92 617, (dále jen „Zástupce“).

Poslední aktualizace proběhla dne 20. 5. 2018.

Vyjádření Vašeho souhlasu se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek je vyžadováno při odeslání jakékoli objednávky.

Svým souhlasem potvrzujete, že jste se seznámil s texty “Všeobecných obchodních podmínek” (dále jen „VOP“) v aktuálním znění. Vaše používání těchto webových stránek podléhá našemu právnímu upozornění.

I. Základní ustanovení

1.1.         Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Zástupce a na straně druhé je zájemce, který může být spotřebitelem i podnikatelem (dále jen „Zájemce nebo Zákazník“). Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Zástupcem, jsou-li zároveň splněny požadavky k jejímu uzavření uložené příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pro Zákazníka v postavení spotřebitele taktéž platí zvláštní ujednání specifikovaná níže.

1.2.        Tyto VOP jsou přílohou všech smluvních ujednání uzavíraných Zástupcem.

1.3.         Základní ustanovení právní úpravy těchto VOP tvoří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.4.         E-mail: info@fundchaser.cz, web: www.fundchaser.com.

1.5.         Fundchaser i Zástupce jsou oprávněni své nabídky kdykoliv měnit, doplňovat a rušit. Tyto změny mohou probíhat i bez vědomí zákazníka.

1.6.         Změny dle bodu 5 se nedotýkají již stávajících Zákazníků v té oblasti poskytovaných služeb, kde by jejich změna vedla k horšímu postavení, službám nebo ceně na straně Zákazníka.

II. Obecné ujednání

2.1.        Veškeré smlouvy jsou číslované a pod tímto číslem dohledatelné a propojitelné s přílohami. Tyto jsou také uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

2.2.        Veškeré složené zálohy ze strany Zákazníka jsou nevratné, pokud není písemně sjednáno jinak.

2.3.         Zástupce, ať už vystupuje ve smlouvě pod jakýmkoliv označením, není odpovědný nad rámec smluvních ujednání za rozhodnutí svých smluvních partnerů, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami. Zástupce nemůže na své smluvní partnery vyvíjet nátlak nad rámec smluvních a zákonných limitů. Zákazník bere podpisem smlouvy se Zástupcem výše uvedené na vědomí. Toto ustanovení se netýká vztahu Zástupce se společností Fundchaser.

2.4.         Zástupce uzavírá se Zákazníkem jednotlivé typy smluv. V případě, že je Zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel, tak uzavírá Zástupce smlouvy na základě občanského zákoníku. Smlouva je uzavřena podpisem smlouvy oběma stranami.

2.5.         V momentě, kdy je smlouva uzavřená se stává závaznou pro obě strany a lze ji změnit jen písemnou dohodou obou stran nebo ze zákonem stanovených důvodů.

2.6.        Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě vzniku smlouvy v jiném jazyce platí, že v případě sporu o výklad smlouvy nebo pojmů v ní obsažených platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.7.         Tyto VOP jsou k dispozici na webu společnosti Fundchaser (www.fundchaser.cz) a je tak umožněna jejich další archivace a reprodukce tak, jak ukládá zákon.

2.8.        Zákazníkem ve smyslu těchto VOP je spotřebitel nebo podnikatel.

2.9.        Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění nájemní smlouvy se Zástupcem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy spotřebitele se Zástupcem přímo neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2.10.      Pro zákazníky v postavení spotřebitele platí vedle obecných ustanovení těchto podmínek rovněž následující ustanovení speciální. V případě rozporu s obecnými ujednáními VOP platí pro spotřebitele vždy speciální ujednání podle tohoto oddílu.

Smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku bude u Zástupce uložena. Na žádost spotřebitele odeslanou na e-mailovou adresu info@fundchaser.cz bude spotřebiteli zaslána její kopie.

2.11.     Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Podnikatel jako Zájemce jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zástupce je oprávněn využít svého práva a informovat se u příslušného orgánu.

2.12.     Právní vztahy Zákazníka se Zástupcem kdy Zákazník je podnikatel, které nejsou přímo upraveny těmito VOP ani smlouvou mezi Zástupcem a Zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisů souvisejících. V případě rozdílných ujednání ve VOP a v konkrétní písemné smlouvě má vždy přednost text smlouvy.

2.13.     Zákazník ať je to spotřebitel nebo podnikatel podáním objednávky, podpisem smlouvy nebo složením finanční částky na účet Zástupce potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě jeho souhlasu. Kopii VOP obdrží každý Zákazník společně s objednávkou. 

III. Způsob platby

3.1.        Platby za zboží nebo služby lze uhradit níže uvedenými způsoby.

– bezhotovostním převodem z účtu na účet Zástupce

3.2.        Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li Zákazníkovi zaslán.

3.3.        Zákazník v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží nebo za úhradu služeb na základě vystavené faktury na účet č.2100882943 / 2010 vedený u Fio banka, a.s.. Platba může být provedena v českých korunách nebo po písemné domluvě na jiný sjednaný bankovní účet také v EUR.

3.4.        Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

IV. Smluvní povaha vzájemných vztahů mezi Zástupcem a Zákazníkem

4.1.         Zákazník bere na vědomí, že služby poskytované ze strany Zástupce jsou náchylné na změny dle aktuální situace. Zákazník se proto zavazuje, že nebude bránit změnám v ujednání mezi ním a Zástupcem, pokud tyto změny povedou ke zlepšení nebo minimálně k udržení jeho postavení vůči Zástupci.

4.2.         Je-li nebo stane-li se jakákoliv část těchto VOP zcela nebo zčásti neplatnou nebo nevymahatelnou, zůstávají ostatní části těchto VOP jakož i smlouva platné a účinné. Smluvní strany v tom případě bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevymahatelné ujednání jiným, které bude svým obsahem a účelem co nejbližší původnímu ujednání.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1.         Zástupce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zájemce neuhradí řádně a včas platbu za jím objednané služby. Dále je Zástupce oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zájemce nesplní podmínky uvedené ve smlouvě, která byla mezi ním a Zástupcem uzavřena, nebo jsou dány jiné zákonem nebo smlouvou stanovené důvody.

5.2.         Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jsou splněny zákonné důvody nebo nebyly splněny podmínky výslovně dohodnuté ve smlouvě.

5.3.         V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně, ve smlouvě, nebo těchto VOP jsou si Zástupce a Zákazník povinni navzájem vrátit poskytnutá plnění. Toto ustanovení se nevztahuje na smluvně sjednané nevratné zálohy, smluvní pokuty a plnění, která nelze z jejich povahy vrátit.

5.4.         Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být Zástupci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.5.         Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Zástupce s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zástupci poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Zástupci poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. V případě, že budou služby splněny v rámci 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tak v takovém případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy,

5.6.         V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Zástupce a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky (viz doručená faktura), čísla daňového dokladu (viz faktura), kódu: variabilní symbol (viz faktura), jména a příjmení, kontaktního telefonu, emailové adresy, čísla bankovního účtu/kód banky (pro vrácení zaplacené ceny) a důvod odstoupení (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb).

5.7.         V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Zástupce oprávněně nárokované peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě případné částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Zástupce od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Zdali jsou peněžní prostředky nárokovány oprávněně, se posoudí dle ustanovení Občanského zákoníku, smlouvy a těchto VOP.

5.8.         V případě, že Zájemce je podnikatel a byla s ním uzavřena smlouva, uplatní se ustanovení v ní obsažené, které mají í přednost před ostatními ustanoveními uvedenými jinde.

5.9.         V případě, že Zájemce je podnikatel a nebyla s ním uzavřena smlouva, uplatní se ustanovení občanského zákoníku ve znění platných předpisů a dále ustanovení těchto VOP.

VI. Další ustanovení

6.1.         Zájemce poskytuje Zástupci souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení Zájemce do evidence zákazníků Zástupce, příp. zajištění potřebných formalit.

6.2.         Zástupce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Zástupce a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Zájemce dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby Zástupce zpracovával jeho osobní údaje za účelem provedení případných administrativních úkonů vztahující se k poskytovaným službám.

6.3.         Zástupce se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů i ostatními platnými zákony České republiky. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků Zástupce nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Zástupcem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Zástupci. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Zástupce muset poskytnout osobní informace o Zákazníkovi třetí osobě, Zástupce zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným Zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o Zákazníku poskytnout dále. Neplatí pro zákonnou povinnost Zástupce.

VII. Smluvní pokuty

7.1.         Veškeré smluvní pokuty se řídí vždy podmínkami dohodnutými v konkrétní smlouvě nebo jiném závazném ujednání uzavřeném mezi Zástupcem a Zákazníkem.

7.2.         Veškeré smluvní pokuty jsou splatné, pokud konkrétní smlouva neříká jinak, do deseti dnů poté, co Zástupce písemnou formou Zákazníkovi oznámí, že byly splněny podmínky pro jejich vyplacení.

7.3.         Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zástupce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti, na kterou se tato smluvní pokuta vztahuje. Právo na náhradu škody bude mít Zástupce v plném rozsahu.

7.4.         Výše uvedené platí i pro Zákazníka

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1.         Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mezi Zástupcem a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

8.2.         Jakákoliv dohoda o změně smlouvy vyžaduje písemnou formu, a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

8.3.         Veškeré smluvní vztahy mezi Zástupcem a Zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených smlouvou nebo VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, případně je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a účinném znění.

8.4.         Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Zákazníkem bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

8.5.         Veškeré smlouvy, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.6.         Zájemce je vázán zněním obchodních podmínek platných v době jeho závazného přijetí objednávky nebo uzavření smlouvy.

8.7.         Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 5. 2018.